👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
create สร้างเมื่อ 19/04/2567
update แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/04/2567
ราคาเช่า
฿25,000 (510 บ./ตร.ม.)
สัญญา 12 เดือน
👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
ดูรูปทั้งหมด : 28 รูป
👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 👑 Niche Mono Charoen Nakorn 👑 2Bed1Bath ชั้น23 วิวด้านหน้าแม่น้ำ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม ห้องตกแต่งสวยน่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
คอนโด
Ref no. onni2449

area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 2 ห้องนอน
bathroom 1 ห้องน้ำ
floor ชั้นที่ : 23

⭐️ Niche Mono Charoen Nakorn ⭐️

🔶 รหัส : onni2449

🔶 ให้เช่าคอนโด : Niche Mono Charoen Nakorn (นิช โมโน เจริญนคร)

🔶 BTS/MRT Station : ตลาดพลู (Talat Phlu)

🔶 Bedroom : 2

🔶 Bathroom : 1

🔶 Size : 49 ตารางเมตร (square meter)

🔶 Floor : 23

🔶 Price Rent : 25,000 baht

ล่วงหน้า 1 เดือน + ประกัน 2 เดือน
(1 month advance rent + 2 month security deposit)

✅ Line : @onni.propertyagent / https://lin.ee/ElxZUQj

✅ Website : https://www.onnipropertyagent.com

✅ Whatsapp : +66984462244

✅ Wechat : onni_onnicha

✅ Page : ONNi Property Agent

จุดเด่นของตำแหน่งห้อง
1. ขนาด 2 ห้องนอน ชั้นสูง (ชั้น23) วิวด้านหน้าแม่น้ำ เห็นวิวโค้งน้ำเจ้าพระยาสวยสุดสายตาทั้งกลางวันและกลางคืนจากทุกๆส่วนภายในห้อง
2. ระเบียงห้องหันหน้าทิศตะวันออก แดดไม่ร้อน พร้อมรับแสงอรุณอ่อนๆในยามเช้า
3. ตำแหน่งห้องสวยและสงบ ไม่มีห้องฝั่งตรงข้าม (Single Coridor)
4. ด้านหน้าประตูห้องตรงกับช่องแสงสว่างจากภายนอกอาคาร อากาศถ่ายเทได้ดี
5. ตำแหน่งห้องไม่ตรงกับลิฟท์, บันไดหนีไฟและห้องขยะ
6. ตกแต่งสวยมาก ดีไซน์ลงตัวดูอบอุ่นน่าอยู่มากๆ
7. พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ (Fully Furnished) ชุดผ้าม่าน, โซฟาและเก้าอี้เสริมโซฟา, ดิจิตอลทีวี 45 นิ้วพร้อมชั้นวางทีวี, แอร์ 3 เครื่อง(ทุกห้อง), เตียง 6 ฟุตและ 3.5 ฟุต, ตู้เสื้อผ้า 3 ตู้, โต๊ะเก้าอี้ทานอาหาร, ตู้รองเท้า, ห้องครัวแยกส่วนแบบปิดพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครัวแบบ Built-inและตู้แขวนลอยเก็บจานชามอย่างเป็นระเบียบ, เตาไฟฟ้าพร้อมเครื่องดูดควัน, ตู้เย๊น 11 คิว, ไมโครเวฟ, เครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า, ห้องน้ำ Built-in แบบตู้อาบน้ำแยกส่วนเปียก-แห้งพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น, Digital door lock, ระบบป้องกันอัคคีภัย (Smoke & Heat Detector และ Fire Alarm)

หมายเหตุ: มีรถ Shatter Van รับส่งระหว่างคอนโดกับ BTS กรุงธนบุรีทุกวัน(จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 6:00 AM -10:30 AM (ทุกๆ 30 นาที)
ข้อมูลติดต่อ
phone 098-446-2244
line แอดไลน์สอบถาม
whatsapp WhatsApp
wechat WeChat
หรือกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ
ตามนโยบายส่วนตัว
BTS สายหลัก > BTS ตลาดพลู 2.2 กิโลเมตร
รายการใกล้เคียง
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
มี 2 คนกำลังดูประกาศนี้